x venster sluiten Tel.: 0341 41 33 41 E-Mail.: info@aic.nl

Adresgegevens

AIC Harderwijk bv

Industrieweg 19

3846 BB Harderwijk

Factuur & Postadres

Postbus 41

3840 AA Harderwijk

Openingstijden winkel Ga naar klantenservice
Sinds 1956 ster in materiaalcontainers
Voorraad artikelen binnen 48 uur geleverd
Hoogwaardige kwaliteit uit Duitsland

Algemene voorwaarden

A. ALGEMEEN DEEL

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop-, verhuur- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,

overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid A.I.C. Groothandel B.V. en A.I.C. Verhuur B.V., nader gezamenlijk

in enkelvoud te noemen: “A.I.C.”.

 

1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper, waaronder de wederpartij en

in voorkomend geval: de huurder, van A.I.C. wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen

in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door A.I.C., dan wel

met de schriftelijke toestemming van A.I.C. worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen

voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de

navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.

 

1.3 Alle offertes van A.I.C. zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten

tussen A.I.C. en koper respectievelijk huurder zijn slechts bindend en komen eerst dan tot

stand indien zij door A.I.C. worden aanvaard.

 

1.4 Wijzigingen van een eenmaal totstandgekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor

zover A.I.C. deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

2. Prijzen

2.1 Prijsopgaven van A.I.C. alsmede de met A.I.C. overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd

op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren.

Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

 

2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld

ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de

valuta etc., dan is A.I.C. gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de

orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

3. Levering

3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale

termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment

waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.

 

3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper niet het recht op enige

schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen

van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen

partijen bestaande overeenkomst.

 

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de

verkochte zaken derhalve A.I.C. hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper,

onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt

gekozen.

 

3.4 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze

gereed zijn voor verzending, zal A.I.C. gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel

of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken

geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de

hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te

vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn

opgeslagen, is A.I.C. nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.

 

4. Reclames

4.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper terzake de hoeveelheid, de

kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.

 

4.2 Reclames worden door A.I.C. enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht

dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij A.I.C. zijn ingediend.

 

4.3 Indien A.I.C. een overeenkomstig het onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal

A.I.C. de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen,

hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor dat materiaal.

Voor beide gevallen zal de koper echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan A.I.C. retourneren,

zulks na voorafgaande toestemming van A.I.C.. A.I.C. is in geen enkel opzicht gehouden

tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.

 

4.4 Koper dient de door A.I.C. geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid,

aard en deugdelijkheid. Reclames terzake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige

steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk

bij A.I.C. zijn ingediend.

 

4.5 Overschrijding van de in artikelen 4.2 en 4.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van

reclame tot gevolg.

 

4.6 Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel

of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Indien en voorzover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling

van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op A.I.C. nimmer worden gecompenseerd

met een schuld aan A.I.C. uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame

geen betrekking heeft.

 

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke

gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door A.I.C. zo bezwaarlijk of kostbaar

is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst,

dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

 

5.2 Van overmacht aan de zijde van A.I.C. is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien

A.I.C. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst

of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade,

overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten

aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering

van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van A.I.C. of van een onderneming

waarvan A.I.C. de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën

en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van A.I.C. ontstaan. A.I.C. zal het

intreden van een overmachttoestand schriftelijk aan de koper melden.

 

5.3 A.I.C. is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. A.I.C. is gerechtigd

om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten,

totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.

 

5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder

begrepen, is A.I.C. niet aansprakelijk.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van A.I.C. tot aan het moment waarop de koper

aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten

waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete,

rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde

zaken, en totdat alle overige vorderingen van verkoper op koper waarvoor verkoper krachtens

artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan.

Tot dat tijdstip is de koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken

en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van verkoper te bewaren en deugdelijk te verzekeren

en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van verkoper ter inzage

te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

 

6.2 Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper

verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei

wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in

het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende

zaken is A.I.C. gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit

welke hoofde dan ook, tegenover A.I.C. heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper

tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan A.I.C. zullen worden overgedragen.

 

6.3 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is A.I.C. gerechtigd de door haar geleverde

zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering,

onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

 

6.4 Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn

rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft A.I.C. eveneens eigenaar van de bewerkte

en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.

 

6.5 A.I.C. verschaft aan koper op het moment dat koper jegens A.I.C. aan al zijn verplichtingen heeft

voldaan, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij A.I.C. zich tot levering

heeft verplicht, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van A.I.C.,

mede ten behoeve van andere aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die A.I.C. op koper heeft. Koper

vestigt hierbij ten behoeve van A.I.C. een eerste pandrecht op de door A.I.C. in eigendom onder

voorbehoud van pandrecht aan koper geleverde zaken, welk pandrecht A.I.C. hierbij aanvaardt. Koper

verklaart bevoegd te zijn tot verpanding van voornoemde zaken alsmede dat op die zaken geen

beperkte rechten en/of beslagen rusten.

 

7. Betaling

7.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.

 

7.2 A.I.C. is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper

op verzoek en ten genoegen van A.I.C. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen

uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde

zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met A.I.C. gesloten

overeenkomst.

 

7.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q.

schuldvergelijking is evenmin toegestaan.

 

7.4 koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is

vereist, in verzuim. In dat geval heeft A.I.C. het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente

in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het factuurbedrag

of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is A.I.C. gerechtigd ingeval van niet

tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die

A.I.C. (te harer keuze) tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum

van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,--

exclusief b.t.w.

 

8. Opeisbaarheid en ontbinding

8.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van

A.I.C. op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt

verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste

worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen

geheel of ten dele verliest. Voorts heeft A.I.C. in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst

te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door A.I.C. geleden schade, waaronder

die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.

 

8.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan A.I.C. verschuldigde

ten gevolge.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens grove schuld is A.I.C. nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken

of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.

 

9.2 Ingeval van aansprakelijkheid van A.I.C. is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een

voorkomend geval door de verzekering van A.I.C. wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat

voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval

niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de

factuurwaarde van de door A.I.C. geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid

verband houdt.

 

9.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding

in aanmerking.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen A.I.C. en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden

geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens

Koopverdrag mist toepassing.

 

10.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

van de plaats waarin de statutaire zetel van A.I.C. is gelegen.

 

B. BIJZONDER DEEL

11. Toepasselijkheid

11.1 In dit Bijzonder Deel van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurder : de wederpartij van A.I.C.

Huurobject : het object dat Huurder huurt van A.I.C.

Huurovereenkomst : de tussen A.I.C. en huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de

huur en verhuur van een Huurobject.

 

11.2 De in het Bijzonder Deel van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de in

het Algemeen Deel opgenomen bepalingen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen,

overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van

een Huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door A.I.C., als Verhuurder.

 

12. Aanbiedingen

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van A.I.C., in welke vorm ook gedaan,

vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van A.I.C. kan door A.I.C. worden herroepen, ook nog binnen 10

(tien) werkdagen nadat A.I.C. de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.

 

12.2 Opgaven en specificaties van A.I.C. betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden

slechts bij benadering verstrekt.

 

12.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke

verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet

Huurder dat voor eigen rekening en risico.

 

12.4 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van verval binnen twee

werkdagen na datum van de bevestiging door Huurder schriftelijk aan A.I.C. te worden medegedeeld.

 

13. Huurprijs en Zekerheid

13.1 Alle prijzen aan de zijde van A.I.C. zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening

gebracht.

 

13.2 Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door A.I.C. kosten moeten worden

gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan A.I.C. deze ook apart aan Huurder in rekening brengen.

 

13.3 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan A.I.C. het ter beschikking

stellen van het Huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom

wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de Huurovereenkomst, zonder vergoeding

van rente en onder verrekening van hetgeen A.I.C. aan Huurder uit welken hoofde dan ook te

vorderen heeft.

 

13.4 Indien naar het redelijke oordeel van A.I.C. de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding

geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van A.I.C. onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid

ten genoegen van A.I.C. te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit

hoofde van de Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is

A.I.C. gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige

schadevergoeding gehouden te zijn.

 

14. Betaling

14.1 Hetgeen Huurder aan A.I.C. verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij A.I.C., hetzij

door overboeking naar een door A.I.C. aan te geven bankrekening. Een girale betaling geldt slechts

dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is

bijschreven op de bankrekening in de vorige zin bedoeld.

 

14.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen,

is A.I.C., onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige

ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:

(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5% per maand over (het niet betaalde deel van)

de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte

van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en

(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Huurder met de

betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Huurder.

Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn

hetgeen hij aan A.I.C. verschuldigd is ten volle te voldoen, is A.I.C. voorts gerechtigd de overeenkomst

met onmiddellijke ingang te ontbinden.

A.I.C. kan voorts alle kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover Huurder

moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen

per optreden van A.I.C. tegen Huurder minimaal € 1.250.

 

14.3 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna

ten laste van kosten, die A.I.C. in verband met tekortschieten van Huurder onder de Huurovereenkomst

heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de

eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Één en ander geldt voor zover

A.I.C. niet anders bepaalt.

 

14.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het Huurder niet toegestaan op een

bepaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Voorts is Huurder niet gerechtigd zijn betalingsverplichting

op te schorten in geval van enige tekortkoming aan de zijde van A.I.C..

 

15. Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject

15.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het

Huurobject door A.I.C. aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats,

stalling of dat magazijn van A.I.C., die, respectievelijk dat, A.I.C. aangeeft. A.I.C. geraakt ter

zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet eerder in verzuim

dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk een nadere redelijke

termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en A.I.C. ook deze termijn heeft laten verstrijken.

Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in aanmerking worden

genomen.

 

15.2 Indien Huurder het Huurobject niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan A.I.C. is

toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding

van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is A.I.C. gerechtigd om de Huurovereenkomst

zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien

Huurder het Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat A.I.C. aan Huurder heeft

aangezegd.

 

15.3 Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig

het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij

gebreken of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking

schriftelijk aan A.I.C. te melden. Gebreken, die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten

heeft het Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid,

gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder niet tijdig aan A.I.C. schriftelijk

heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering voor de huurprijs, ontbinding, van de

Huurovereenkomst of vergoeding van schade.

 

16. Gebruik

16.1 Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt:

(a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat

kader verder naar zijn aard geschikt is;

(b) dat Huurder het Huurobject gebruik met inachtneming van de aanwijzingen, die A.I.C. hem door

middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;

(c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders

is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede

werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;

(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van

het Huurobject;

(e) dat Huurder het Huurobject niet verhuisd of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject op

basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming

daartoe van de A.I.C. is verkregen.

 

16.2 Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.

 

16.3 Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter

beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.I.C.

 

16.4 Indien A.I.C. de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie

geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking,

die onder meer inhoudt dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar

stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke

werktijden.

 

17. Beslag; aanspraak van derden

17.1 Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien

van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht A.I.C. hiervan onverwijld kennis

te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door A.I.C. te geven instructies te handelen.

A.I.C. is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter beschikking te

stellen.

 

17.2 Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan A.I.C. toebehorende Huurobjecten

en daar vloeien kosten uit voort voor A.I.C., is Huurder gehouden A.I.C. schadeloos te stellen voor

alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 

18. Gebreken

18.1 Onverminderd het in 15.3 bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het Huurobject

gebreken, tekortkomingen of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen drie

werkdagen schriftelijk aan A.I.C. te melden. Gebreken, tekortkomingen of beschadigingen die niet

tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding

van de Huurovereenkomst of vergoeding van de schade door A.I.C.

 

18.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik

ervan niet voort dan na overleg met A.I.C. Laat Huurder tijdig overleg met A.I.C. na, dan komt of blijft

schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.

 

18.3 A.I.C. zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject gemeld is en

gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject geboden

is, het gebrek, het tekort of de beschadiging / gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de

beschadiging en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal / zo spoedig mogelijk door

reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van A.I.C. onverwijld ter

beschikking van A.I.C. op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder

voorafgaande instemming van A.I.C. een reparatie door een derde uitvoeren. A.I.C. kan aan Huurder

al dan niet tijdig een vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stellen.

 

De kosten van het herstel komen voor rekening van A.I.C., behoudens indien en voor zover A.I.C.

aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen.

Aan Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een

goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van derden voor wie A.I.C. rechtens

geen verantwoordelijkheid draagt.

 

18.4 Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, dat/die niet

(mede) aan hem is toe te rekenen, het Huurobject meer dan één (1) werkdag in het geheel niet kan

gebruiken, heeft hij recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd

is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in het geheel geen gebruik kan

maken.

 

18.5 Indien (i) A.I.C. ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een – gelet op de

aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare

materiaal – een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort

of de beschadiging op te heffen, (ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging

verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en

(iii) er door A.I.C. geen vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is

Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd,

zolang hij niet naar het oordeel van A.I.C. genoegzame zekerheid voor de voldoening van de

kosten van herstel heeft verstrekt, indien A.I.C. daarom op de voet van het bepaalde in 18.3, laatste

zin, heeft verzocht.

 

19. Verlies of vergaan van het huurobject

19.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of

gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het Huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan A.I.C. te

melden en verder aan A.I.C. alle medewerking, die deze in verband met het verlies of vergaan behoeft,

te verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging

aan het Huurobject naar het oordeel van A.I.C. de huurwaarde op dat moment van het Huurobject in

het economische verkeer overtreffen.

 

19.2 Tenzij A.I.C. na de melding van het verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig

Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan

van het Huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van

het Huurobject Huurder het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de

Huurovereenkomst voorgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen,

wordt de huurprijs verminderd in dezelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele

Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.

 

19.3 Indien het verlies of het vergaan als gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is

toe te rekenen, komt schade die A.I.C. dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan

wordt deze schade berekend op basis van de vervangingswaarde.

 

20. Teruggave na einde Huurovereenkomst

20.1 Bij het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan A.I.C. mededelen dat het Huurobject

weer ter beschikking van A.I.C. staat. Tot de teruggave van het Huurobject blijft de zorg voor het

Huurobject rusten op Huurder.

 

20.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd

en – afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij gebruik van het Huurobject in overeenstemming

met wat van een goed Huurder verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug

aan A.I.C. door het huurobject aan A.I.C. ter beschikking te stellen op de plaats waar A.I.C. het

Huurobject aan Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld.

Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de Huurovereenkomst

door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.

 

20.3 Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 20.2, aan A.I.C. de

onderdelen van het Huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder

meer als gevolg van onderhoud door Huurder verricht.

 

20.4 Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan het Huurobject is aangebracht, wordt eigendom

van A.I.C., die deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd

het recht van A.I.C. om hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten

te verwijderen.

 

20.5 Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de voor hem gelende plaats en datum, dan geraakt

Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van A.I.C.

vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen,

drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject,

voor iedere dat dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject

op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft

A.I.C. recht op de volledige vergoeding van alle schade, die A.I.C. lijdt als gevolg van het tekortschieten

door Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende

plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is A.I.C. alsdan gerechtigd, en door

Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten

einde het Huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening

van Huurder.

 

20.6 Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk

voor de schade en kosten, die daardoor voor A.I.C. ontstaan. Deze laatste zin geldt tenzij

Huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die

hem niet zijn toe te rekenen.

 

20.7 Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan A.I.C. om laatstgenoemde in staat te stellen

weer de beschikking over het Huurobject te verkrijgen.

 

20.8 Indien na teruggave blijkt dat niet enkel het Huurobject weer ter beschikking is gesteld aan A.I.C.,

maar tevens materiaal dat geen eigendom is van A.I.C., dan is A.I.C. gerechtigd de hierdoor ontstane

extra (sorteer)kosten bij de Huurder in rekening te brengen.

 

21. Ontbinding Huurovereenkomst

21.1 A.I.C. is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling

zal zijn vereist met onmiddellijke ingang ontbinden, indien:

(a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst

dan wel de onderhavige voorwaarden;

(b) ten aanzien van Huurder surséance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement is

verzocht;

(c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;

(d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;

(e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels)

ontruimt of kennelijk permanent verlaat;

(f) Dan wel zich enige andere omstandigheid voordoet, die bij A.I.C. redelijke twijfel kan doen rijzen

omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst.

 

21.2 A.I.C. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst als

bedoeld in 21.1.

 

21.3 Alle uit ontbinding voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder. Door de ontbinding

worden alle bestaande vorderingen van A.I.C. opeisbaar.

 

22. Verzekering

22.1 Indien A.I.C. het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking

heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde,

dat:

(a) Huurder als een goed huisvader voor het Huurobject dient te zorgen;

(b) Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject onverwijld mede

schriftelijk aan A.I.C. dient te melden;

(c) Huurder gehouden blijft aan A.I.C. de schade te vergoeden, die A.I.C. als gevolg van beschadiging,

vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door A.I.C. afgesloten

verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het eigen risico of omdat de beschadiging,

vernietiging en/of het verlies van het Huurobject is veroorzaakt door grove schuld

van de Huurder, omdat Huurder de beschadiging, vernietiging of verlies niet tijdig aan A.I.C.

heeft gemeld of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als volg van beschadiging

of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

 

24. Hoofdelijkheid

24.1 Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd

van de Huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens A.I.C.

voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

25. Overdracht rechten en verplichtingen

25.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke

toestemming van A.I.C. overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. A.I.C. kan

de toestemming onder voorwaarden verlenen.

 

25.2 A.I.C. heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit

hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder

stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst

en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan een

derde worden overgedragen.